ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

Кластер – це галузеве, територіальне та добровільне об’єднання організацій, які тісно співпрацюють між собою, а також з іншими суб’єктами в ланцюжку створення цінності з метою підвищення конкурентоздатності власної продукції, її експорту й сприяння економічному розвитку регіону.

Кластери є важливим чинником розвитку, рушієм сучасної економіки: сприяють  розвитку МСП, підвищують ВВП та конкурентоздатність галузей та регіонів, й відповідно, в цілому по країні; впливають на зростання ВВП, експорту, інноваційності та загальної конкурентоспроможності секторів економіки.

Кластер розширює ринок. Це є найсуттєвішим результатом міжфірмової співпраці. Співпраця між фірмами, яка веде до зростаючої віддачі від масштабу, сприяє проникненню фірм у нові сегменти.

Кластер генерує нові ланцюги доданої вартості за рахунок перехресних зв’язків між фірмами, що примножує кількість промислових вузлів та створює стійкість усієї мережевої системи.

Довідкова інформація про перший грантовий проєкт кластеру:

У 2022 році в Дніпропетровській області реалізовується Кластером поліграфічної індустрії, видавництв та цифрових технологій «Поліграфія: логістика, сервіс, якість» проєкт «Professional Alternative Dnipro» в рамках програми EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП за спільного фінансування Європейським Союзом та урядом Німеччини через німецьку федеральну компанію Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ Ukraine) GmbH.

Мета програми – створення кращих умов для розвитку українських малих і середніх підприємств, підтримка інновацій та стимулювання експорту, що є шляхом до сталого й рівномірного економічного зростання. У межах підходу Team Europe проєкт також сприятиме відновленню України від наслідків COVID-19.

EU4Business – ініціатива Європейського Союзу, яка допомагає малим і середнім підприємствам у країнах Східного партнерства – Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові, Україні. Детальніше: www.eu4business.org.ua

Кластерна ініціатива зі створення та розвитку інноваційно-промислового майданчика «Professional Alternative Dnipro» сприятиме розвитку партнерства зацікавлених одне в одному суб’єктів, буде підвищувати їх конкурентоспроможність, а також слугуватиме  стимулюванню до  інноваційної діяльності регіонального бізнесу.

Мета та завдання проєкту

З метою визначення проблем та вузьких місць, які характерні для  бізнесу поліграфічних підприємств регіону, учасниками Кластеру проаналізовано деякі показники  діяльності за останні роки. Спільною головною проблемою для усіх бізнесових структур є  нестача кваліфікованих кадрів. Поряд з цим, в регіоні проведено низку експертних досліджень щодо виявлення проблем бізнесу та освіти (Посилання на джерело: https://drive.google.com/file/d/1vryEFNQSrcYHMJOJJbOhxdDB5jyis7Zs/view?usp=sharing ).

Вирішення цієї та інших проблем потребує кардинально нового підходу до діяльності підприємств галузі, що повинна бути більш гнучкою та швидко реагувати на потреби як внутрішніх так і зовнішніх стейкхолдерів. Таким підходом може стати саме реалізація кластерної ініціативи щодо створення та розвитку інноваційно-промислового майданчика «Professional Alternative Dnipro». Основними перевагами впровадження такої кластерної ініціативи стане чітка структурованість функцій управління проєктом «Professional Alternative Dnipro» та його складовими (якістю, ризиками, командою, бюджетом, виробництвом, витратами, маркетингом тощо), одночасна орієнтація на управління основними і додатковими бізнес-процесами; стандартизація і регламентація процесів; урахування інтересів основних стейкхолдерів; цільова спрямованість і мультидисциплінарність; раціональний розподіл і використання ресурсів; накопичення компетенцій, потенціалу, накопичення і збереження знань як внутрішніх так і зовнішніх знань тощо.

Завдання. Реалізація поставлених завдань, що будуть впроваджені на базі інноваційно-промислового майданчика «Professional Alternative», поступово оптимізує роботу поліграфічних підприємств, диверсифікує їх послуги, а також сформуються важелі для підтримки і стимулювання споживчого попиту.

Наприклад, в Україні понад 42% населення не читають книги, кількість тих, хто читає електронні видання, збільшується щорічно, та скорочується кількість тих, хто читає друковані, робимо припущення, що розгортання виставкової діяльності та книжних ярмарок як один із перших напрямків проєкту допоможе оптимізувати основні бізнес-процеси.

1-е завдання: проведення регіональної виставки паковань, креативного дизайну та книги «Світ поліграфії» для професійного діалогу, презентації рішень та технологій, презентації книжкової продукції та робіт молодих авторів, укладання договорів.

Другий напрямок – це події з регіональною владою. Реалізація можливостей підприємств галузі повинна бути підтримана відповідною державною політикою щодо формування нормативно-правового забезпечення, зокрема щодо: стандартизації, сертифікації; чіткого визначення функціональних обов’язків регулюючих органів, прозорості та використання цільового підходу в їхній діяльності; відповідного податкового стимулювання (пільгові кредити, податкові канікули, оптимальні умови фінансового лізингу тощо). Реалізації цього завдання сприятиме проведення спільних вебінарів, брейнстромінгів, входження в громадські ради, укладення угод про спільну діяльність з торгово-промисловою палатою м.Дніпро, входження до громадських рад різних рівнів та співпраця з громадськими об’єднаннями.

2-е завдання – проведення Регіонального кластерного форуму «Підвищення інвестиційної привабливості та інноваційної діяльності видавничо-поліграфічної галузі регіону».

Третім напрямом є створення Центру інноваційних витрат поліграфічних підприємств (ресурсний центр галузі), що сприятиме забезпеченню належних умов при підготовці фахівців у галузі, підвищенню їх кваліфікації, обміні досвідом за рахунок стажування у провідних вишах і виробничих компаніях, обмін досвідом з європейськими партнерами; забезпечення прикладних НДР у галузі, зустрічі «Бізнес для бізнеса» («B2B»),  поліграфічний хакатон. Розробленню дієвих рішень щодо виготовлення еко-продукції  сприятиме проведення поліграфічного хакатона. Всі ці заходи поступово сприятимуть нарощуванню виробничої діяльності, виходу на зовнішні ринки.

3-є завдання – створення Центру інноваційних витрат поліграфічних підприємств на базі професійного училища.

Свого перегляду та відповідного «маркетингу» потребує інформаційно-комунікаційна та культурно-освітня політика Кластеру, яка має бути орієнтована на стимулювання різних у тому числі культурних потреб та інтересів населення, популяризацію видавничої продукції та поліграфічної справи. Наразі актуальним механізмом вирішення наслідків системної кризи у відсутності в регіоні інформації про діяльність поліграфічних підприємств буде створення професійного сайту, розгортання промоції в соціальних мережах та розгортання в цілому програми «Поліграфічна профорієнтація Дніпру», що буде спрямована на підвищення обізнаності старшокласників про видавничо-поліграфічну галузь, що й стане четвертим напрямом.

4-е завдання: розроблення та реалізація програми «Поліграфічна профорієнтація Дніпру».

П’ятий напрямок – це дослідження малого ринку із залученням безпосередніх менеджерів від підприємств учасників Кластеру та потенційних стейкхолдерів. Наразі актуальними питаннями для досліджень є шляхи загального подолання наслідків системної кризи економіки країни, оскільки коливання валютного курсу, політична нестабільність, несистемні та постійні реформи, низька платоспроможність населення, відсутність дієвих механізмів для переорієнтації на нові ринки, загальні негативні очікування, криза банківської системи, відсутність інвестиційного середовища, комплексної налагодженої ринкової інфраструктури, взаємозв’язку між освітою, наукою і виробництвом та інші фактори чинять негативний вплив на показники і можливості розвитку підприємств галузі, їх можливості брати активну участь у процесі інтенсивного суспільного відтворення.

5 – е завдання: здійснення досліджень малого ринку, проведення наукових досліджень за двома напрямами: «Структура сучасного ринку поліграфічної продукції та підприємств галузі» та «Умови впровадження інноваційних поліграфічних технологій у процес підготовки майбутніх фахівців галузі».

Очікувані результати

Реалізація кластерної ініціативи щодо створення та розвитку інноваційно-промислового майданчика «Professional Alternative Dnipro» cприятиме  структурованості функцій управління Кластером  та його складовими (якістю, ризиками, командою, бюджетом, виробництвом, витратами, маркетингом тощо), у процесі спільної діяльності будуть враховані інтереси стейкхолдерів та усіх бенефіціарів проєкту; його цільова спрямованість і мультидисциплінарність, раціональний розподіл завдань і використання спільних ресурсів; накопичення нових компетенцій, потенціалу, накопичення і збереження знань як внутрішніх, так і зовнішніх знань, що сприятимуть масштабуванню досвіду Кластера на інші галузеві підприємства регіону та за його межами. У рамках проєкту перед Кластером постає кілька целей, але мета єдина; її досягнення передбачає напрями, у яких все буде рухатися у напрямку позитивних змін.

Над реалізацією означеної стратегії в регіоні в умовах децентралізації ще не працював жоден сектор економіки. Розробниками проєкту подано ланцюг подій, дій, заходів, підпорядкованих загальній логіці та цілям, які ведуть до вирішення проблеми.